ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020„ ПРОЕКТ ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОРПАДЪЧНИ ВОДИ, ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР И ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВИК МРЕЖАТА В гр.ЕЛХОВО

“Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”

Номер на договора:         BG16M1OP002-1.009-0004-C01

Номер на проектното      BG16M1OP002-1.009-0004

предложение:         

Финансираща програма:  Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020г.”

Приоритетна ос :               Ос 1: „Води“

Схема на финансиране:   BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2„

Водеща организация:       Община Елхово

Асоцииран партньор:       Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Ямбол

Стойност на проекта:       18 867 785.73 лв.

Срок на изпълнение:        35 месеца

Ръководител на проекта: Пепа Петрова Кючукова- заместник кмет

GSM 0888090027, 0478 81 255

Цел на проекта: Основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа, както и в по-общ план – постигане на изискванията, заложени в националното и Общностното законодателства в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации.

Основни дейности:

 1. Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности в рамките на настоящия проект;
 2. Изготвяне на проектно предложение;
 3. Публичност и визуализация (информация и комуникация) по проекта;
 4. Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово;
 5. Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Елхово, включително външни връзки към нея;
 6. Оценяване на съответствието, строителен надзор и изпълнение функциите на Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК;
 7. Изпълнение на авторски надзор;
 8. Управление на проекта

Очаквани резултати:

 1. Изградена ПСОВ – 1 бр.;
 2. Пречистване на отпадъчните води: допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води – 11 100 екв.ж.;
 3. Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване – 412 лица;
 4. Намаляване на физическите загуби на вода във водоснабдителната мрежа от 74% на 67%;
 5. Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство – 11 100 екв.ж.

 

Повече за проекта…

Обществени поръчки…