“Подобряване на жизнената среда в село Лесово – почистване, възстановяване и благоустрояване”

Подобряване на жизнената среда в село Лесово – почистване, възстановяване и  благоустрояване”

 

Стойност на проекта: 9256,64 лв.

Период на изпълнение от 06.2015г. до 11.2015г.

Местонахождение на инвестицията:  Избраният обект се намира в село Лесово, Община Елхово

Основни цели на проекта: Основната цел на проекта е почистване, озеленяване и благоустрочване на избрана територия от село Лесово.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: При осъществяване на проекта ще се осигурят условия за активно гражданско включване и участие на селото. Насърчава се развитието на местни инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност. Предвидените дейности са:

 1. Организиране на кампания „Обичам природата – и аз участвам“ сред населението на село Лесово и мотивиране за участие;
 2. Почистване на избраните територии от битови отпадъци с доброволен труд;
 3. Закупуване и доставка на посадъчен материал, пейки и кошчета за смет;
 4. Подравняване и оформяне на цветни лехи, залесяване с храсти, широколистни дървесни видове, зацветяване на градинки;
 5. Монтаж на пейки и кошчета.

Постигнати резултати:

 1. Организирана на кампания „Обичам природата – и аз участвам“ сред населението на село Кирилово;
 2. Почистени са териториите;
 3. Закупена и монтирана фонтанка – 1 бр.
 4. Закупени и монтирани пейки – 13 бр.
 5. Закупени и монтирани кошчета за смет – 7 бр.
 6. Ремонтиран портал – 4 м²
 7. Боядисани ограда, портал и детски съоръжения
 8. Закупени и доставени цветя – 150 бр.
 9. Закупени и доставени декоративни храсти – 80 бр.
 10. Закупени и доставени широколистни дървета – 18 бр.
 11. Засаждането на растителността е извършено с доброволен труд от жители на село Лесово.