“Създаване на зона за отдих в кв.39 по ПРЗ на град Елхово ”

Стойност на проекта: 9999,97 лв.

Период на изпълнение от 06.2016г. до 11.2016г.  

Местонахождение на инвестицията:  Избраният обект се намира в кв.39 по ПРЗ на град Елхово, Община Елхово ( градинката срещу автогарата в града)

Основни цели на проекта: Основната цел на проекта е с доброволен труд на гражданите да се осъществи почистване, зацветяване и благоустрояване на избраната територия, като по този начин ще се постигне повишаване  на екологичното самосъзнание на населението и затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда в подрастващите чрез изграждане на детско съоръжение за игра.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: При осъществяване на проекта ще се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и подръжката на зелените площи на територията на района. Насърчава се развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност. Предвидените дейности са:

  1. Организиране на кампания “Обичам природата – и аз участвам” сред населението на град Елхово и мотивиране за участие;
  2. Почистване на избраните територии от отпадъци с доброволен труд;
  3. Доставка на хумус, детско съоръжение и пейки;
  4. Подравняване и оформяне на цветни лехи, озеленяване и зацветяване на градинки;
  5. Монтаж на детско съоръжение, пейки и изграждане на осветление.

Постигнати резултати:

  1. Монтирани пейки – 2 бр
  2. Монтирано комбинирано детско съоръжение – 1 бр
  3. Зацветяване с декоративни сезонни цветя
  4. Подменени плочки и градински бордюри
  5. Изградено осветление в района