ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл.66, ал.1 и ал.2, чл.69  от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, Община Елхово уведомява заинтересованите лица, да направят своите писменни предложения и възражения по предложеният проект на План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2019г

С оглед спазване на законо установеният срок за приемане на административен акт, предвиденият срок за обсъждане е 30дни считано от датата на публикуване.

Предложения, мнения и възражения по проекта могат да се входират в деловодството на Община Елхово или на e-mail: obshtina@elhovobg.org