Проект “Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“

 

Проект Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“

 

Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“: № BG06RDNP001-7.001-Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

 

Стойност на проекта:  1 172 166.99 лв., от които 996 341.94 лв. – европейско финансиране и 175 825.05 лв. – национално съфинансиране

 

Бенефициент : Община Елхово

 

Срок за изпълнение от 10.05.2019г. до 10.05.2022г.

 

Основни цели на проекта: Повишаване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на уличната и тротоарна настилка на улица „Ангел Кънчев“, улица „Цар Асен“, улица „Поп Богомил“ и улица „Любен Каравелов“ в град Елхово.

 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_bg