СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27.10.2019г.

До 16.09.2019 г. включително граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл.396, ал.2 от Изборния кодекс (навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните шест месеца в съответното населено място и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани)  и желаят да бъдат вписани в избирателен списък част II, представят декларация по образец ( Приложение №8-МИ от изборните книжа ) в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Декларациите се подават, както следва:

– за гр. Елхово на адрес –  ул. „Търговска“ № 13 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

– за останалите населени места на територията на община Елхово – в съответните кметства и кметски наместничества.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал заявление – декларация при предходни избори за общински съветници и за кметове и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори общински съветници и за кметове. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.