ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Община Елхово уведомява, че до 17.30 ч. на 12.10.2019 г., включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението се подава до кмета на съответната община/кметство/кметски наместник. Към него се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или:

– изпратено по пощата или факс 0478 88034

– сканирано копие на саморъчно подписано заявление, изпратено по електронна поща на адрес: obshtina@elhovobg.org
– заявление, подписано с електронен подпис и изпратено по електронна поща на адрес: obshtina@elhovobg.org

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /ако има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място до 26.04.2019 г./  Приложение №13-МИ до 12.10.2019 г.

 

* На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.