ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /Приложение № 7-МИ/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 19.10.2019 г. включително/.

До 25.10.2019 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК /по образец /Приложение № 10-МИ/

Заявленията се подават, както следва:

– за гр. Елхово на адрес –  ул. „Търговска“ № 13 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

– за останалите населени места на територията на община Елхово – в съответните кметства и кметски наместничества.