Проект на наредба за условията и редът за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Елхово

Публикувано от p.dimitrova на 14.02.2020 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 14.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за нова наредба за условията и редът за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Елхово, както и на следния електронен адрес:  obshtina@elhovo.bg

Файлове:
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ