Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове