Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план