ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ:

ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“ -> подраздел „УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“.

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

  1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
  2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
  3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да направите своя избор от електронните услуги, предоставяни от Община Елхово.

 

Административни услуги “Гражданска регистрация и актосъставяне”/ГРАО/

Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Административни услуги “Стопанско управление, общинска собственост и екология”

  • Административни услуги “Зелена система”

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

  • Административни услуги “Селско стопанство и екология”

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

  • Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

  • Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

Административни услуги “Местни данъци и такси”

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Услуга 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Услуга 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Услуга 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Услуга 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Услуга 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Услуга 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Услуга 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Услуга 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Услуга 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 

Услуга 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

 

Административни услуги “Териториално селищно устройство и строителство”

Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

Административни услуги “Деловодство”

Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

Административни услуги “Социални дейности”

Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране