ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ:

ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Министерство на електронното управление в раздел „Централизирано заявяване“ -> подраздел „УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“.

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да направите своя избор от електронните услуги, предоставяни от Община Елхово.

 

Административни услуги “Гражданска регистрация и актосъставяне”/ГРАО/

Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Услуга 2053 Припознаване на дете

Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Услуга 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 

Административни услуги “Стопанско управление, общинска собственост и екология”

 • Административни услуги “Зелена система”

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 • Административни услуги “Селско стопанство и екология”

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 • Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Услуга 3122 Регистриране на места за настаняване клас “В” – апартаменти за гости и стаи за гости

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Услуга 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Режим 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

 • Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

 

Административни услуги “Местни данъци и такси”

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Услуга 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Услуга 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Услуга 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Услуга 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Услуга 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Услуга 9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти – груб строеж

Услуга 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Услуга 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Услуга 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Услуга 9410 Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Услуга 9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Услуга 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Услуга 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Услуга 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 

Услуга 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Услуга 9418 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

 

Административни услуги “Териториално селищно устройство и строителство”

Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 • Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 • Административни услуги „Кадастър“

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 • Административни услуги „Контрол по строителството“

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 • Административни услуги „Реклама“

Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 • Административно-технически услуги Устройство на територията

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

 

Административни услуги “Деловодство”

Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Административни услуги “Социални дейности”

Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Административни услуги Избори