Проект на наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност

Публикувано от p.dimitrova на 10.12.2020 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.12.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за нова наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Елхово, както и на следния електронен адрес:  obshtina@elhovo.bg

Файлове:
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ