Проект на наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Елхово

Публикувано от p.dimitrova на 15.01.2021 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 15.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за нова наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Елхово. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Елхово, както и на следния електронен адрес:  obshtina@elhovo.bg

Файлове:
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ