ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

 Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат:

  • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват и имат постоянен адрес в Община Елхово.
  • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват, имат заявен настоящ адрес и са подали предварително заявление Приложение №12-НС и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  /Приложение № 1/ към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.

Срок за подаване: от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания Приложение №14-НС, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за  гласуване на избиратели под карантина или изолация.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст – лично, по пощата или по факс (0478 88034);

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст – лично, по пощата или по факс (0478 88034);

– сканирано копие на саморъчно подписано заявление, изпратено по електронна поща на Община Елхово: obshtina@elhovo.bg , без да се изисква квалифициран електронен подпис;

през Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно. Във всяко заявление следва да има вписан телефон и имейл за обратна връзка с избирателя.

На територията на всяка община се назначава подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.