Проект на план-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание  чл. 66, ал. 1 и ал. 2, чл. 69  от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси, Община Елхово уведомява заинтересованите лица, да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2022 г.

С оглед спазване на законо установеният срок за приемане на административен акт, предвиденият срок за обсъждане е 30 дни, считано от датата на публикуване.

Предложения, мнения и възражения по проекта могат да се входират в деловодството на Община Елхово или на e-mail: obshtina@elhovo.bg

Докладна записка

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

План-сметки за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци