ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  /Приложение № 1/ към Решение № 350-НС от 30.06.2021 г.

Срок за подаване: от 1 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г., включително.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст – лично, по пощата или по факс (0478 88034);

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст – лично, по пощата или по факс (0478 88034);

– сканирано копие на саморъчно подписано заявление, изпратено по електронна поща на Община Елхово: obshtina@elhovo.bg , без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– през Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно. Във всяко заявление следва да има вписан телефон и имейл за обратна връзка с избирателя.

На територията на всяка община се назначава подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.