ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /Приложение № 8-НС/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 03.07.2021 г. включително/.

До 10.07.2021 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за изборите за Народно събрание, както и  тези, за които е отпаднало основанието, за което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК /Приложение № 9-НС/

Заявленията се подават, както следва:

– за гр. Елхово на адрес –  ул. „Търговска“ № 13 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

– за останалите населени места на територията на община Елхово – в съответните кметства и кметски наместничества.

– през Единния портал за достъп до електронни административни услуги