Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти

УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ

 

На основание чл.8 от Постановление №27 от 9 февруари 2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009г. във връзка с § 68, ал.3 и ал. 8 от ЗДБРБ за 2009 година и подписани протоколи за съгласуване на формулите между кмета на общината и директорите на общинските училища и целодневните детски заведения се утвърдиха и публикуват следните формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти:

 

І. За дейност „Общообразователни училища”

1. Утвърдени формули:

 

 общообразователни училища

 

СФ = (96% х ЕРС х БУ)  + 4%Р

 

•         СФ – средства по формула;

•         ЕРС – единен разходен стандарт;

•         БУ – брой ученици;

•         Р – резерв

Средствата  от резерва  се предоставят на училищата през последното тримесечие /м.октомври/  пропорционално на броя на учениците.

 

 ученици на индивидуална, самостоятелна и задочна форма на обучение

СФ = 100% ЕРС х БУ

 

•         СФ – средства по формула;

•         ЕРС – единен разходен стандарт;

•         БУ – брой ученици

 

2. Разпределение на средствата по училища:

 

            ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Елхово             –          727 044лв.

ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Елхово             –          614 100лв.

Г”Св.Климент Охридски”, гр.Елхово                    –          405 248лв.

ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, с.Бояново            –            94 404лв.

ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово                       –          143 719лв.

Неразпределени поради по-големия брой

ученици по ЗДБРБ от реалния                  –            18 316лв.

Всичко за дейност

„Общообразователни училища”:                            –        2 002 831лв.

в т.ч. резерв по чл.17 от ЗДБРБ ЗА 2009 г.

в размер на 10%      –          200 283лв.

 

 

ІІ. За дейност „Предучилищна полудневна подготовка”

1. Утвърдена формула:

 

 6-годишни деца в полудневна група в училище

 

СФ = (96% х ЕРС х БД)  + 4 %Р

 

•         СФ – средства по формула;

•         ЕРС – единен разходен стандарт;

•         БД – брой деца;

•         Р – резерв

Средствата  от резерва  се предоставят на училищата през последното тримесечие /м.октомври /  пропорционално на броя на децата.

 

2. Разпределение на средствата по училища:

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Елхово             –          15 660лв.

ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Елхово             –          10 440лв.

            Всичко за дейност

„Предучилищна полудневна подготовка”:            –          26 100лв.

в т.ч. резерв по чл.17 от ЗДБРБ ЗА 2009 г.

в размер на 10%      –            2 610лв.

 

 

ІІІ. За дейност “Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

 

1. Утвърдена формула:

 

СФ = [(96% х ЕРС 3-5 г. х БД 3-5 г.)  + 4%Р]+ [(96% х ЕРС 3-5 г. н.м.до 1500 ж. х БД 3-5 г. н.м.до 1500 ж.)  + 4%Р] + [(96% х ЕРС 6 г. х БД 6 г.)  + 4%Р] +[ (96% х ЕРС я г х БД я г)  + 4%Р]

 

•         СФ – средства по формула;

•         ЕРС  – единен разходен стандарт ;

•         БД – брой деца;

•         Р – резерв за нерегулярни разходи

Остатъкът от резерва се предоставя за ползване през четвъртото тримесечие /м.октомври/  пропорционално на броя на децата.

 

2. Разпределение на средствата:

Служба ”Общинска просвета”                                –          589 005лв.

Всичко за дейност

„Целодневни детски градини”:                               –          589 005лв.

в т.ч. резерв по чл.17 от ЗДБРБ ЗА 2009 г.

в размер на 10%      –            58 901лв.

 

 

 

ІV. Първостепенният  разпоредител с бюджетни кредити предоставя средствата по ЕРС, разпределени по формула при условията на чл.17 от ЗДБРБ за 2009 г.  –  в размер на 90 %.