ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  /Приложение към Решение 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. и Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г./

Срок за подаване: от 1 ноември 2021 г. до 14 ноември 2021 г., включително.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя – лично, по пощата или по факс (0478 88034);

– сканирано копие на саморъчно подписано заявление, изпратено по електронна поща на Община Елхово: [email protected] или през интернет страницата на ЦИК, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– през Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно. Във всяко заявление следва да има вписан телефон и имейл за обратна връзка с избирателя.

На територията на всяка община се назначава подвижна СИК, ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.