ПРОЕКТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Публикувано от n. kyneva на 23.09.2022 г.

Във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения могат да бъдат депозирани в ЦАО на община Елхово, находящ се на ул. „Търговска“ №13, както и на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg;

Файлове: 
ПРАВИЛНИК
МОТИВИ