ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Община Елхово уведомява, че до 18.03.2023 г., включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението се подава до кмета на съответната община/кметство/кметски наместник. Към него се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или:

– изпратено по пощата или факс 0478 88034

– сканирано копие на саморъчно подписано заявление, изпратено по електронна поща на адрес: obshtina@elhovo.bg
– заявление, подписано с електронен подпис и изпратено по електронна поща на адрес: obshtina@elhovo.bg

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Приложение № 21-НС до 18.03.2023 г.

* На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК, не по-късно от 5 дни преди изборния ден. Крайният срок за подаване на това заявление е 27.03.2023 г.