Строителни отпадъци

Община Елхово има сключен споразумение за сътрудничество и съвместна
дейност с фирма „Хънтър 69“ ЕООД, гр. Ямбол,за осъществяването на съвместна
дейност по събиране, третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, образувани
от физически лица – домакинства и юридически лица – търговски дружества,
осъществяващи строително-ремонтни дейности.
В тази връзка всички лица осъществяващи строително-ремонтни дейности след
направена предварителна заявка, могат да предадат своя отпадък на обособената за целта
площадка, намираща се в гр. Ямбол, община Ямбол, ул. „Ямболен“ №18, представляваща
поземлен имот с идентификатор: 87374.519.92 по кадастралната карта на града.
„Хънтър 69“ ЕООД приема с 50% отстъпка от цената за предварително третиране
транспортирани от притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност,
образувани от домакинства – физически лица, в количество до 1 тон в рамките на 1 /една/
календарна година еднократно, при представяне на квитанция за платена такса битови
отпадъци за съответната календарна година в отдел „Местни данъци и такси“, Община
Елхово.
Повече информация или за заявка за предоставяне на такъв контейнер, може да
бъде получена на телефон: 0897 36 32 52.
Заповед сметосъбиране;
Програма за управление на отпадъците;
Програма за опазване на околната среда.