ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Публикувано от p.dimitrova на 21.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

НА

ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, на 21.12.2023г. са предприети съответните законосъобразни действия относно публикуване на интернет страницата на Община Елхово и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация на проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

МОТИВИ

 към Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове

 1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област.

С Решение № 443/17/1 по протокол 17 на заседание от 26.04.2005 г. Общински съвет – Елхово е приел сега действащата Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. В годините досега наредбата е претърпяла многобройни изменения и допълнения, обусловени от промяна в нормативната уредба, от промяна на икономическият живот в страната и в Община Елхово. Горецитираната наредба съдържа разпоредби, които не са актуални към действащата нормативна уредба, отменени са разпоредби от подзаконовия нормативен акт, а отделни текстове фактически не се прилагат. Необходимо е да се прецизират, за да отговарят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които противоречат на ЗОС и се добяват нови разпоредби, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона.

Друга причина за приемане на изцяло нова наредба е привеждането в съответствие със законови разпоредби, несъществували към момента на приемане на действащата наредба и в последващите й изменения.

С проекта на новата наредба се предлага:

 1. изцяло нова систематизация на текстовете и конкретизация на реда, по който се упражняват съответните права на управление и разпореждане;
 2. подробна уредба на обществените отношения свързани с управлението и разпореждането със земи от общинския поземлен фонд;
 3. конкретен и усъвършенстван ред за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси;
 4. подробна регламентация на разпоредителните сделки с общинска собственост.
 1. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 Регламентиране на отношенията между общината и гражданите, разписване на точни процедури по придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост. Постигане на яснота и прозрачност при провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси и обхващане на всички възможни случаи при провеждането им.

Проектът за нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по – висока степен

            Цел на новата наредба е и да преодолее недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на предходната наредба.

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Елхово.

 1. Очаквани резултати от прилагането на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.         

Очакваните резултати от прилагане на проекта на нова наредба са:

 1. Ясни и прозрачни правила при управление на общинската собственост.
 2. Ускоряване на процедурите във времето и реализиране на поставените цели в годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост и Стратегията за управление на общинската собственост.
 3. Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

Предлаганият проект на нова наредба е разработен в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България, така и на европейското законодателство.

 Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Елхово приема предложения и становища относно проекта на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на e–mail: obshtina@elhovo.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Елхово, ул. „Търговска” № 13.

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложение № 1

Приложение № 2

Справка за постъпили предложения за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – публикувано на 23.01.2024 г.