НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано от p.dimitrova на 21.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
НА
ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, на 21.12.2023г. са предприети съответните законосъобразни действия относно публикуване на интернет страницата на Община Елхово и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация на проект на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

МОТИВИ

към Проект на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове

  1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 Действащата Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища е приета с решение по протокол 19 на заседание от 20.06.2005 г. Към настоящия момент са настъпили промени в действащото законодателство и поради тази причина определени текстове не са актуални. Също така, практиката по нейното прилагане показва, че някои от процедурите по наредбата е необходимо да бъдат прецизирани: редът за отдаване под наем, изискванията към кандидатите и документите, с които се удостоверяват.

Отделно от това, отново на база натрупания практически опит от управлението и разпореждане с общински жилища, с предложения проект на наредба се предвижда наемателят да заплаща депозит в размер на 2 месечни наема. Последният има за цел да обезпечи евентуални незаплатени наемни вноски, задължения към експлоатационни дружества или разходи за ремонт. Предвидено е минимално увеличение на базисната месечна наемна цена (основна наемна цена) за 1 кв. м. полезна площ, която се предвижда да бъде 0.70 лв. Същата е съобразена с настъпилите съществени промени в обществено – икономическите условия както в Република България, така и в Община Елхово.

Горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни промени налагат извода, че разпоредбите на сега действащата наредба не са актуални, а други се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната.

Предвид изложеното е необходимо да бъде приета нова наредба, в която да се прецизира реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

  1. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

Основната цел, която се поставя с предложението за приемане на изцяло нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища е постигане на съответствие между подзаконовия нормативен акт и действащото законодателство.

Целите на настоящата наредба са конкретизиране на процедурите по отдаване на жилищата под наем, както и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за настаняване; определяне на наемна цена за жилищната площ, надвишаваща нормите за жилищно задоволяване.

  1. Финансови средства, необходими за прилагането на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Елхово.

  1. Очаквани резултати от прилагането на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.        

Очакваните резултати от прилагане на проекта на нова наредба са:

  1. Разпоредбите на наредбата да отговарят в пълна степен на изискванията на действащата нормативната уредба на Република България.
  2. Прецизиране на процедурите по отдаване на общинските жилища под наем.
  3. Ясно посочване на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за картотекиране и настаняване в общински жилища.
  4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най- концентрирано изразени в Европейската харта за местното самоуправление. Тя подчертава необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

В този смисъл предлаганият проект на нова наредба е подзаконов нормативен акт, разработен в съответствие със Закона за нормативните актове и кореспондира с европейското законодателство – Европейската харта за местното самоуправление.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Елхово приема предложения и становища относно проекта на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища на e–mail: obshtina@elhovo.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Елхово, ул. „Търговска” № 13.

Проект на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

Справка за постъпили предложения за Наредба общински жилища публикувано на 23.01.2024 г.