ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от p.dimitrova на 21.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
НА
ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, на 21.12.2023г. са предприети съответните законосъобразни действия относно публикуване на интернет страницата на Община Елхово и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация на проект на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.

МОТИВИ

към Проект на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово

Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове

  1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.

Законът за горите (ЗГ) регламентира правилата за управление на горските територии – общинска собственост. В изпълнение на цитирания нормативен акт е приета Наредба № 18 за управление на общинските горски територии собственост на Община Елхово, но при приемането й не е съобразено изискването на чл. 51 от ЗГ, според който, предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, се извършва по ред, определен с наредба на съответния общински съвет. Именно изискването от специална регламентация, относно отдаването под наем или под аренда на поземлени имоти в горските територии, собственост на общината, е една от причините за приемането на нова наредба. Отделно от посоченото по – горе в процеса на правоприлагане на действащата наредба се установиха и други неуредени случаи.

В тази връзка, причини за изготвяне и приемане на проекта на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово са необходимостта от привеждане на действащата Наредба № 18 за управление на общинските горски територии собственост на Община Елхово в съответствие с нормативните актове от по–висока степен – Закона за горите, уреждащ особено важни обществени отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми.

На следващо място, Наредба № 18 за управление на общинските горски територии собственост на Община Елхово съдържа разпоредби, които не са актуални към действащата нормативна уредба, а отделни текстове фактически не се прилагат. Необходимо е да се прецизират, за да отговарят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които противоречат на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.

Проектът на Наредбата е основан на принципите за устойчиво, природосъобразно и многофункционално управление и стопанисване на горските територии, собственост на Община Елхово.

С предложения проект на нова наредба се уреждат правомощията, задълженията и отговорността на общината, свързани с управлението на горските територии, опазването, стопанисването и ползването на общинските горски територии. Проектът на наредбата регламентира ползването на дървесина и недървесни горски продукти, когато представлява и/или непредставлява стопанска дейност, учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии, т. е. право на строеж в горски територии без промяна на предназначението съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗГ, както и прилагане на принудителни административни мерки и административните нарушения и съответните им наказания.

Друга причина за приемане на изцяло нова наредба е привеждането в съответствие със законови разпоредби, несъществували към момента на приемане на действащата наредба и в последващите й изменения.

  1. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.

Целта на проекта е синхронизиране на разпоредбите на наредбата и действащото законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по – висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Друга цел е да се постигне по – пълно нормативно уреждане на местно ниво на горските територии, собственост на Община Елхово в съответствие с действащото законодателство на Република България, включително да бъде осигурено и гарантирано опазването и защитата на горските територии.

            Цел на новата наредба е и да преодолее недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на предходната наредба; да се усъвършенства уредбата в частта на условията за управление и стопанисване на горските територии, собственост на Община Елхово.

  1. Финансови средства, необходими за прилагането на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Елхово.

  1. Очаквани резултати от прилагането на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.        

Очакваните резултати от прилагане на проекта на нова наредба са:

  1. Яснота, публичност и обективност при управление на горските територии – общинска собственост.
  2. Поддържане и подобряване състоянието на общинските горски територии, опазване на дървесината и недървесните горски продукти, чрез природосъобразно стопанисване и добро управление.
  3. Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.
  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската харта за местното самоуправление. Тя подчертава необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

В този смисъл предлаганият проект на нова наредба е подзаконов нормативен акт, разработен в съответствие със Закона за нормативните актове и кореспондира с европейското законодателство – Европейската харта за местното самоуправление.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Елхово приема предложения и становища относно проекта на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово на e–mail: obshtina@elhovo.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Елхово, ул. „Търговска” № 13.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Справка за постъпили предложения за Наредба горски територии публикувано на 23.01.2024 г.