Оперативна програма „околна среда 2007 – 2013” проект “Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на вик мрежата в гр.Елхово”

“Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”

Номер на договора:         DIR-51011119- C024

Финансираща програма:  Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.”

Приоритетна ос :            Ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Схема на финансиране:   BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

Водеща организация:       Община Елхово

Асоцииран партньор:       Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Ямбол

Стойност на проекта:       18 093 346.43 лв.

I етап-Подготовка на инвестиционен проект- 616 308.00 лв                                      II етап-Изпълнение на инвестиционен проект – 17 477 038.43 лв.

Стойност на европейското

и национално

съфинансиране:              Европейско финансиране-80 %

Национално финансиране-20%

Срок на изпълнение:        36 месеца

Ръководител на проекта: Пепа Петрова Кючукова- заместник кмет

GSM 0888090027, 0478 81 255

Цел на проекта: Основен проблем, който ще се реши с реализацията на проекта, е постигането на изискванията в европейското и българското законодателство и правни норми, свързани с отвеждането и пречистването на отпадъчни води, т.е. заустването на непречистени отпадъчни води в околната среда, особено имайки предвид, че водоприемника (р. Тунджа) е чувствителна зона.

Ще се разреши проблема с некотролируемото въздействие на биогенни и токсични елементи, съдържащи се в непречистените отпадъчни води, върху околните екосистеми.

Не по-малко важен е и проблемът, свързан с потенциалните здравни рискове, свързани с наличието на нетретирани отпадъчни води в р. Тунджа.

С осъществяването на проекта ще се преодолее липсата или нуждата от рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа.

Основни дейности:

Първи етап:

  1. Сформиране на звено за изпълнение на проекта.
  2. Провеждане на тръжни процедури.
  3. Подготовка и одобрение на прединвестиционно проучване.
  4. Подготовка на анализ разходи-ползи.
  5. Подготовка и одобрение на ПУП.
  6. Подготовка, съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти.

Втори етап:

1.Провеждане на тръжни процедури.

2.Строително-монтражни работи.

3.Надзор по време на строителството.

Очаквани резултати

1.Постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води на територията на Община Елхово;

2.Население, което ще се обслужва от новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – 11 125 жители

3. Население, което ще се обслужва от рехабилитирана ВиК мрежа – 285 жители;

4.Новосъздадени работни места (персонал, обслужващ новоизградената ПСОВ) – 11 броя.

5. Изградена ПСОВ – 1 бр.;

6. Изграден довеждащ колектор с дължина 600 м;

7. Изграден главен колектор с дължина 400 м;

8. Изградени нов канализационен колектор ~ 980 м и 40 бр. СКО ~ 400 м; Канализационна помпена станция; Напорен канализационен колектор от новата КПС до съществуващия канализационен колектор (виж приложената скица) ~ 1135 м; Нов съпътстващ водопровод ~  740 м и 40 бр. СВО ~ 400 м. (В промишлената зона, западно от ЖП-линията);

9. Рехабилитирана второстепенна канализационна мрежа – 1894 м (в това число 874 м канализационна мрежа Ф300 и 1020 м Ф400) и СКО около 95 броя, с обща дължина ~570 м;

10. Рехабилитирана водопроводна мрежа – ще се изгражда когато е необходимо и само по трасето, по което се полага канализационната инфраструктура – 588 м и СВО около 55 броя, с обща дължина ~330 м.

11. Новоизградена ВиК мрежа в индустриална зона – Изградени нов канализационен колектор ~ 980 м и 40 бр. СКО; Канализационна помпена станция; Напорен канализационен колектор ~ 1135 м. По част от трасето на канализацията ще се изгради и водопроводен клон ~  740 м и 40 бр. СВО.