Ред за подаване и приемане на предложения, жалби и сигнали от граждани и организации в община Елхово

Предложения, жалби и сигнали се приемат в Центъра за услуги и информация на граждани в Община Елхово, на телефон 0478 / 81 266, факс 0478 / 88 034, както и на e-mail: obshtina@elhovo.bg

За  сигналите, жалбите и предложенията на гражданите се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Предложенията, жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, като подлежат на задължителна регистрация в програмна система “Имеон”, по ред определен за регистрация на входящи документи.

Анонимни предложения, жалби или сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години не се разглеждат.

За анонимни предложения, жалби и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1.трите имена и адреса – за български граждани;

2. трите имена и личния номер и адреса – за чужденец;

3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.

Когато сигналът, жалбата или предложението е направено устно, пред Кмета или неговите заместници по време на оповестения прием на граждани, самоличността на подателя се установява и регистрира в стандартна форма.

Решение по предложението и сигнала се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя, като не подлежи на обжалване.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.

Решението, постановено от направеното предложение не подлежи на обжалване.

При разглеждане на сигнал, когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от 1 месец, за което се уведомява подателя.