Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

/код 0478/

Длъжност

телефон

Кмет 88 004
Председател на Общински съвет 88 026
Технически секретар 88 004
Зам. кмет 88 016
Зам. кмет 88 015
Секретар 88 006
Център за административно обслужване:  
– общо деловодство 81 266
– техническо деловодство / кадастър 81 276
– стопанско управление и общинска собственост 81 270
– гражданска регистрация 81 278
– местни данъци и такси 81 265
ГРАО 88 003 / 81 267
Началник отдел „Административно-информационно обслужване” 81 258
Началник отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ” 88 028
Началник отдел „Стопанско управление,
общинска собственост и екология”
81 275
Началник отдел „Териториално селищно устройство и строителство” 81 275
Началник отдел „ Програми, проекти и хуманитарни дейности” 81 258
Началник отдел „Обществени поръчки” 81 274
Началник отдел „Местни данъци и такси” 81 265
Главен счетоводител 81 272
Техници ТСУС 81 262 / 81 269
Стопанско управление 81 280
Общинска собственост 81 280
Юрист 81 288
Ръководител служба „Социални дейности” 88 036
Главен експерт „Образование” 88 009