Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

/код 0478/

 

Длъжност

телефон

Кмет 88 004
Председател на Общински съвет 88 026
Технически секретар 88 004
Зам. кмет 88 016
Зам. кмет 88 015
Зам. кмет 81 251
Секретар 88 006
Център за административно обслужване:  
– общо деловодство 81 266
– техническо деловодство / кадастър 81 276
– стопанско управление и общинска собственост 81 270
– гражданска регистрация 81 278
– местни данъци и такси 81 265
ГРАО 88 003 / 81 267
Началник отдел „Административно-информационно обслужване” 81 258
Началник отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ” 88 028
Началник отдел „Стопанско управление,
общинска собственост и екология”
81 275
Началник отдел „Териториално селищно устройство и строителство” 81 275
Началник отдел „ Програми, проекти и хуманитарни дейности” 81 258
Началник отдел „Обществени поръчки” 81 274
Началник отдел „Местни данъци и такси” 81 265
Главен счетоводител 81 272
Техници ТСУС 81 262 / 81 269
Стопанско управление 81 280
Общинска собственост 81 280
Юрист 81 288
Ръководител служба „Социални дейности” 88 036
Главен експерт „Образование” 88 009
Гробищен парк 88 032