Проведе се събеседване с кандидатите за социален асистент по проект “Помощ в дома за достоен живот”

IMG_2867В сградата на община Елхово на ул. Калоян днес се проведе събеседване с допуснатите кандидати от град Елхово, а на 13 февруари се проведе събеседването с кандидатите от по-малките населени места в община Елхово.

Общият брой на заявилите желание да участват като социални асистенти е 116, като 16 от тях не са допуснати, поради липса на изискването за минимална степен на образование за длъжността „социален асистент”.

В началото на годината в община Елхово започнаха дейностите по спечелен проект „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане Договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

За реализацията на проекта, ще се включат като потребители лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в това число деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

За социални асистенти ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, които ще извършват комплексно и трита типа почасови дейности. Дейности за лична помощ в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности.