Проектът „И аз имам семейство“ отчита високи постижения

family-life-kids-parents[1]Проектът „И аз имам семейство“ надвиши показателя за утвърдени приемни семейства – техният брой достигна 547 при заложени 500. В процедура на проучване, оценка, обучение и утвърждаване са още 429 кандидати за приемни семейства. Индикаторът за настанените деца (600) също е близо до изпълнението си – към 30 юни 2013 г. в приемни семейства по проекта се отглеждат 580 деца. От тях до 3 години са 254 деца, от 3 до 14 години – 318, и от 14 до 18 години – 8 деца.

Реализирането на дейностите по проекта чрез предоставяне на услугата от над 80 общини партньори допринася и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, като до момента общо 185 деца от общността са настанени в приемни семейства. Половината от децата са новородени и са настанени от родилно отделение в приемни семейства по проекта. Децата от общността, настанени в приемни семейства, имат възможност да поддържат контакт с биологичните си родители, с цел подобряване на връзката им и успешна реинтеграция. Чрез дейностите по проекта се осигурява възможност на децата да живеят в семейна среда и да имат достъп до необходимите услуги, съобразно техните потребности и прилагане на нов подход в грижата за тях.

Реализираните дейности допринасят и за успешната деинституционализация на децата – благодарение на приемните семейства вече 279 деца са изведени от специализирани институции и 116 деца – от резидентни услуги.

Проектът „И аз имам семейство“ е с продължителност 26 месеца и е на обща стойност почти 15 милиона лева. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето“ в партньорство с 83 общини на територията на цялата страна. Проектът е конкретно ориентиран към повишаване качеството на живот и социалното включване на една от най-уязвимите групи в обществото ни – децата в риск, голяма част от които са деца, настанени в специализирани институции.

Развитието на социална услуга от такъв тип е в контекста на потребностите и спецификите на обстановката у нас, като същевременно съответства и на ангажиментите на България като пълноправен член на Европейския съюз за развиването на алтернативни форми на социални услуги,  подобряване качеството на живот на децата в риск и създаване на възможности за пълноправното им участие в обществения живот, както и разкриване на работни места.

Община Елхово е един от партньорите по проект „И аз имам семейство”. В община Елхово утвърдените професионални семейства са 8, настанените деца – 4.

Проект „И аз имам семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.