Удължава се срока на изпълнение на проект „И аз имам семейство“

family-life-kids-parents[1]С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се удължава изпълнението на проект „И аз имам семейство” по процедура „Приеми ме” до 31 май 2014 г.

Проектът стартира своето изпълнение на 30 септември 2011 г. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето” в партньорство с 83 общини на територията на цялата страна. Общата стойност е 14 989 455,30 лева.

Същинската дейност по предоставяне на услугата „Приемна грижа” по проекта стартира от май 2012 г. след приемането на необходимите промени в Закона за социално подпомагане, даващи право на кметовете на общини да предоставят услугата приемна грижа, да приемат заявления на кандидати за приемни родители и да бъдат техни работодатели.

Към края на юли 2013 г. в общините партньори са подадени 1370 заявления от кандидати за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 646 приемни семейства. През услугата по проекта са преминали 695 деца. Заложените параметри на проекта предвиждаха 600 деца да бъдат настанени в приемни семейства, а 500 нови лица да бъдат приемни родители.

Удължаването на проекта ще допринесе за увеличаване броя на децата, настанени в благоприятна семейна среда, и до подобряване на грижата за тях.

Община Елхово е един от партньорите по проект „И аз имам семейство”. В община Елхово утвърдените професионални семейства са 10, настанените деца – 5.