Обявена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка «Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

На 02.09.2013год. Община Елхово обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка «Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”по проект: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово» финансиран съгласно договор BG161PO001/5-03/2013/002 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”Срока за представяне на офертите е 30.09.2013год. 17.00 часа в общинска администрация Елхово.

 Отваряне на офертите ще се проведе на 01.10.2013 г. – 14.00 часа в Заседателна зала на Община Елхово.

Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово” се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2013/002, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.