Броени дни до началото на ремонта на ул. „Ал. Стамболийски”

След броени дни предстои стартирането на строително – монтажните работи по проект „Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово“, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

На 21 юли бе получено Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” във връзка с извършената проверка на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с което се уведомява, че Разплащателна агенция съгласува проведената процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Процедурата по възлагане на поръчката бе извършена при спазване на всички нормативни разпоредби. За изпълнител е избрано Дружество по Закона за задълженията и договорите „Орудица 2011” гр. Ямбол, кандидатствало по трите обявени позиции. В законоустановените срокове кметът на община Елхово сключи договор с изпълнителят. Спазвайки инструкциите регламентиращи този вид  процедури цялата документация беше изпратена още в началото на месец юни, за последващ контрол от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) относно избора на изпълнител.

В рамките на 45 дни ръководството на Община Елхово получи уведомление, че въз основа на извършената проверка на документацията съгласува проведената процедура за избор на изпълнител на поръчката.

Полученото положително становище на Агенцията е недвусмислено доказателство за добре свършената работа на общинската администрация, тъй като подобни проекти в други общини, подадени малко преди документацията по проекта за уличната мрежа в Елхово, все още нямат такова одобрение до ден днешен от ДФЗ.

След подписване на анекс към договора за коригиране на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ със стойността на договора с изпълнителя ще започнат строително-ремонтните работи. В момента текът организационни процедури с изпълнителя и Община Елхово за стартиране на строително-монтажните работи по проекта.