Oтвориха офертите за ремонт на улица Ал. Стамболийски

img_9586В заседателната зала на община Елхово днес бяха отворени офертите в обявената процедура за Строително-монтажни работи по проект “Основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово”.

Със заповед № РД -309/ 12.05. 2011г. на кмета на община Елхово, г-н Петър Киров на осн. чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.18, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е назначена комисия, във състав: председател Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово и членове – инж. Къню Кънев – началник отдел ТСУС, Даниела Анданова – юрист консулт, Крум Миланов – външен експерт юрист и Елена Вълкова – гл. специалист при отдел ТСУС.

Комисията проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – Строително-монтажни работи по проект “Основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово”, финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

Проекта включва следните обособени позиции/лотове: ЛОТ № 1 – „Основен ремонт на улица”Александър Стамболийски” в град Елхово, от ул. „Царибродска” до обходен път юг; ЛОТ № 2 – „Основен ремонт на улица „Победа” от ул.”Пирин” до ул.”П.Д. Петков”; ЛОТ № 3 – „Основен ремонт на улица „Ал. Стамболийски” от бензиностанцията до автоспирка на ЗАЕЧ”.

Крайния срок за подаване на офертите изтече до 17.00 часа на 11. 05. 2011г. В деловодството на община Елхово е постъпила една оферта от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Орудица 2011” гр. Ямбол. Дружеството е кандидатствало по трите обявени позиции. След отварянето на офертите в обявения ден и час и проверка за наличието на три отделни запечатани плика, комисията престъпи по същество към своята работа.