Проведе се супервизия по проект “И аз имам семейство”

200151767-001Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство” днес се проведе поредната супервизия с приемните семейства, в които има настанени деца и социалните работници от екипа.
Супервизията се стреми да развие знанията на супервизирания, разбирането и способността му да прилага теориите, така че неговите действия да почиват на по – широка база от информация.
Подкрепата и супервизията са неразделна част от дейностите по проекта за приемните семейства и за поддържането и усъвършенстването им. Целта е да се подкрепи и подпомогне работата им с децата от специализираните институции и от общността. Групите се събират веднъж на всеки три месеца, като на срещите се обсъждат и решават текущи проблеми.
На приемните семейства се проведе групова супервизия на тема: „Раздяла“. Темата е избрана от екипа, във връзка с предстоящо осиновяване на първото настанено дете, за да бъде максимално полезна на приемните семейства заели се с не леката задача, да бъдат приемни родители.
Супервизията е във връзка с изпълнение на Дейност 6 „Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ” по проект BG051РО001-5.2.11-0001-С0001 „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а община Елхово е партньор.