ПРОЕКТ ”И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

obshtina-elhovo11-300x225[1]     На 11.12.15г. в заседателната зала на община Елхово се проведе заключителна конференция по проект „И аз имам семейство”. Заключителната конференция се провежда във връзка с изпълнение на Дейност 8 „ Информиране и публичност” по проект BG051РО001-5.2.11-0001-С0001 „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а община Елхово е партньор.
Проект „И аз имам семейство” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
Периода на изпълнение е: 30 септември 2011 г. до 31 декември 2015г. като проекта е удължаван с по няколко месеца 5 пъти.
Общата стойност на проекта за цялата страна е в размер на 30 103 018,16 лв.
като средствата за община Елхово са в размер на около 270 883,36 лв.
След стартиране дейностите по проекта има постъпили 12 заявления от кандидати за приемни родители. Социалните работници са посетили домовете на кандидатите, провели са срещи с поръчители, провели са обучения и са изготвили направили оценка на кандидатите, което е за срок до 3 месеца.
Проведени са 5 обучения от социалните работници – базово / 36 часа/ и специализиращо / 24 часа /.
В община Елхово 11 семейства са утвърдени и вписани в регистър за утвърдени приемни семейства; 1 семейство е отхвърлено, а 2 семейства са подали заявление за заличаване от регистъра за утвърдени приемни семейства. През месец декември 2014 г. 1 семейство е прехвърлено от община Тунджа, поради промяна на местожителството си.
В заповедта издадена от РДСП се вписва видът приемна грижа, посочват се броя, възрастта и особеностите на децата, за които е подходящо професионалното приемно семейство.
До момента по проекта в приемни семейства са преминали 12 деца.
1 от децата е било настанено от Център за „Спешен прием” в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Сливен; 4 от децата са изведени от ЦНСТ гр. Елхово; 2 са изведени от ДДЛРГ Юрий Гагарин гр. Ямбол; а 5 са изведени от биологично семейство.
4 от тях са осиновени – 1 в Холандия и 3 в Италия. 1 дете е настанено в специализирана институция; 1 дете е реинтегрирано в биологичното семейство. Преди настаняване на децата се провеждат опознавателни срещи. Настаняването се предприема след успешното приключване на процедурите по настаняване и подготовка между детето и приемното семейство.
След настаняване на деца в приемни семейства социалните работници посещават приемните семейства и осъществяват наблюдение и контрол относно спазването на ангажиментите на приемното семейство.
След настаняване на дете в приемно семейство се провеждат групови супервизии и групови срещи.
В края на проект „И аз имам семейство” в община Елхово има утвърдени 10 приемни семейства. В седем от тях има настанени деца.