Кметът на община Елхово подписа договор за основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово

На 10.05.2019 г. г-н Петър Киров подписа договор за основен ремонт на следните улици в град Елхово: Основен ремонт на улица „Ангел Кънчев“ в участъка от път III -7008 ( ул. „Балабанска“) до ул. „Хаджи Димитър; Основен ремонт на улица „Любен Каравелов“- от кръстовището с път III – 7008 (ул.“Петко Д. Петков“) до ул.“Тунджа“; Основен ремонт на улица „Цар Aсен“ – от третокласен път III – 7008 до ул. „Ангел Кънчев“ и Основен ремонт на улица.„Поп Богомил“ – между улиците „Тунджа“ и път III – 7008 (ул. „Цар Асен“).

Проект е  с наименование „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

Предстои общината да подготви и проведе процедури за изпълните,  и да стартират дейности съгласно план- графика на проекта.