Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 15 май 2019 г.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/ ………………………………..

……………………………………………

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

      

№ 43 /15.05.2019 г.

 

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.05.2019 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 43 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

за предстоящо заседание на 23. 05. 2019 г.

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА О Т Н О С Н О : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОБИВ И ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.    

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА О Т Н О С Н О : ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА О Т Н О С Н О : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27382.500.9605 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ЕЛХОВО.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА О Т Н О С Н О : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27382.500.9606 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ЕЛХОВО.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА О Т Н О С Н О : :. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27382.500.4538 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ЕЛХОВО.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 

     6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА О Т Н О С Н О : Издаване на разрешително за ползване на воден обект Язовир – имот номер 000067, мест. ”Комсаля”, землището на с.Мелница, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Д-р Б.Георгиева –

Председател на ПК на СПОД

 

  1. РАЗНИ

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ:

Председател на ОбС-Елхово