Проведе се обществено обсъждане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на община Елхово за 2018 година

Днес в заседателната зала на Oбщина Елхово се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на община Елхово за 2018 г. В срещата взеха участие Петър Киров – кмет на oбщина Елхово, кметове на населени места, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, служители на общинска администрация и жители на община Елхово.

Кратко изложение отчета за изпълнение на сборния на Бюджет 2018 г. бе представен от Петър Киров. В изложението бе отбелязано, че Сметна палата е извършила планирана проверка на Годишния финансов отчет на община Елхово за 2018 г.

Към 31.12.2018 г. по бюджета на първостепенния разпоредител община Елхово функционират 9 броя второстепенни разпоредители.

Общият размер на разходите по бюджета на общината през 2018 г. възлиза на 11 979 891 лв., което е 80,56% от предвидените за периода 14 871 411 лв.

От тях за финансиране на държавно делегирани дейности при план 8 114 985 лв. са изразходени 7 161 058 лв. или 88,24%; за местни дейности разходите са 4 419 769 лв. при планирани 6 234 878 лв. или 70,89%, а разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са 399 064 лв. при планирани 521 548 лв. или 76,52% изпълнение.

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета заема функция “Образование” – 44,2%. Втора по относителен дял е функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите разходи – 18%. Относителният дял на изпълнение във функция “Общи държавни служби” е 12,1%. За осигуряване на социалните услуги в общината са изразходвани 10,6% от общите разходи отнесени към функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Пета по относителен дял на изпълнение е функция “Икономически дейности и услуги” с 5,6% от сборния отчет. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” заема следващо място в относителния дял на общите разходи с 4,9%. Отчетът на функция „Здравеопазване” е 3,1%. С най-нисък относителен дял са функция “Отбрана и сигурност” 1,2% и функция „Разходи некласифицирани по други функции“ 0,3%.

Относителният дял на държавните разходи в общите разходи е 59,8%, а на местните разходи е 40,2%.

Финансовите задължения на община Елхово са обслужвани редовно и в изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси. Спазени са нормативните ограничения свързани с максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, както и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината.

Годината е приключена без просрочени задължения, а преходният остатък към 31.12.2018 г. е в размер на 2 964 378 лв., в т.ч. от държавни дейности 951 070 лв. и от местни дейности 2 013 308 лв.