Стартират строителните дейности за повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Елхово

Днес  14.08.2019г. в присъствието на Директора на РД “Пожарна безопасност и защита на населeнието” – Ямбол – комисар Кольо Гяуров и главен инспектор Стоян Тенев, началник на РС „Пожарна безопасност и защита на населението Елхово“, кметът  Петър Киров подписа договорът за изпълнение на строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБ) – Елхово. Избраният  изпълнител е „Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол.

В рамките на 90 календарни дни от откриване на строителната площадка административната сграда на пожарната в Елхово ще придобие нов облик. Ще бъдат изпълнени мерки за повишаване енергийната  ефективност.

Предстоящите строително монтажни работи и съпътстващите с това дейности по сградата са в резултат от одобреният проект на Община Елхово, съгласно договор BG16RFOP001-2.002-0011-C01 от 08.03.2019г. по оперативна програма „Региони в растеж „ 2014-2020, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“.

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.