О Б Я В А

 

На основание п-мо № АД-13-626/17.09.2019 г. на Апелативен съд гр. Бургас, във връзка с чл. 68е от ЗСВ, Общински съвет гр. Елхово УДЪЛЖАВА Процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район – Районен съд–Елхово, Окръжен съд-Ямбол.

Кандидатът  трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да е дееспособен български гражданин;
 2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да има настоящ адрес в община Елхово;
 4. Да има завършено най-малко средно образование;
 5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страда от психически заболявания.

Кандидатът за съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. Е съдебен заседател в друг съд;
 2. Е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. Участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. Работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
 5. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите за съдебни заседатели подават в канцеларията на Общински съвет-Елхово,  в срок до 31.10.2019 г.следните документи:

 1. Заявление – /Приложение № 1/
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ. /Приложение № 2/
 5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 6. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 7. Мотивационно писмо ; /Приложение № 4/
 8. Писмено съгласие; /Приложение № 3/
 9. Документ от извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г. . /Приложение № 5/.
 10. Декларация,че кандидата не е избиран повече от два последователни мандата към същия съд ,съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. /Приложение № 6/

С приоритет са кандидати с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

/Подробна информация , както и образци  на Приложенията – в канцеларията и на сайта на Община Елхово-Общински съвет-Предстоящо./