С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Елхово на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма оповестява, че със заповед № РД-919/02.12.2019 г. на кмета на община Елхово се  прекратява категорията на заведение за хранене и развлечения определена с удостоверение за категоризация № 226 от 26.02.2019 г. издадено от кмета на община Елхово.