Обява

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, чл.28, ал.1 от Наредба №4 на ОбС-Елхово и решение № 13/3/6/ от 19.12.2019 г., Общински съвет – Елхово стартира конкурс за избор на управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово.

Конкурсът по възлагане на управлението на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Елхово за срок от три години ще се проведе на 17.02.2020 г. от 10.00 часа в залата на община Елхово и ще протече на три етапа:

І. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

ІІ. Оценка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

ІІІ. Провеждане на събеседване с кандидатите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;
 4. Нотариално заверено удостоверение за квалификация по “Здравен мениджмънт”, отговарящо на изискванията на §3 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ.
 5. Нотариално заверено копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно стоматолозите;
 6. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов стаж;
 7. Актуално свидетелство за съдимост;
 8. “Програма за развитие и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“.

Документите за участие на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 10.02.2020 г. в канцеларията на Общински съвет–Елхово. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават  в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване. Програмата за развитие се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

ТЕМА ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Повишаване на качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ гр.Елхово.

– Методи за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение;

– Програма за развитие за тригодишен период на лечебното заведение;

По време на събеседването, комисията за провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагани при управлението на лечебното заведение.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕМИТЕ, ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа  и от 13.00 до 17.00 ч. в канцеларята на Общински съвет-Елхово от 10.01. до 14.02.2020 г.

 

За допълнителна информация: 0478/88 026.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово