Обявление

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 3   от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните, че  е изработен  ПУП – План за регулация и застрояване  за поз. имот с идентификатор 36909.45.40 м. “Ареач Баира” землище с. Кирилово, община Елхово.
Проектът  за  ПУП – ПРЗ е изложен  в отдел „ ТСУС” на община Елхово.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация- гр. Елхово.

Скица