Обявление

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ – 15 от 31.12.2019 год. на кмета на  общината е одобрен ПУП – ПРЗ  на  имот с идентификатор №­­­­­­  27382.500.3455 по КК на гр. Елхово, УПИ ХХХV-2576, кв. 96 по плана на гр. Елхово одобрен със заповед I-A-666/ 1980 год.
Проектът е изложен в отдел “ ТСУС” на община  Елхово.
На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване  на настоящето обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово.

Скица