С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Открита е процедура по набирането на предложения от местната общност за съставянето на тригодишната прогноза на община Елхово за местните дейности за периода 2021 г. – 2023 г., съгласно чл. 83 ал. 1 т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 16 ал. 4 т. 5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово и заповед № РД-96/11.02.2020 г. на кмета на община Елхово за утвърден бюджетен календар.

Всички граждани и институции, които желаят да дадат своите писмени предложения, могат да го направят в “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация, както и на e-mail адреса на община Елхово – [email protected]

Срокът за представяне на писмените предложения е до 14.02.2020 г.