Пожарна безопасност

Във връзка с Предписание № 195/ 10.04.2020 г. на РИОСВ – Стара Загора и  Заповед № РД – 293/ 07.05.2020 г. на Кмета на община Елхово за определяне на пожароопасния сезон за 2020 г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии на територията на община Елхово, уведомяваме всички граждани, че следва да спазват ЗАБРАНАТА за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в защитените територии и районите около тях.

На нарушителителите, физически  или юридически лица се налагат санкции, съгласно разпоредбите на  Закона за защитените територии.

Община Елхово