Изхвърляне на битови отпадъци

Във връзка със зачестилите случаи на изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани за целта места, Община Елхово напомня, че физическите лица са задължени да изхвърлят смесените битови отпадъци в предоставените им за целта съдове за отпадъци.

При по – големи количества, същите се задължават за своя сметка да извозват събраните отпадъци до „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово“, като за депонирането им се заплаща съответната такса.