Община Елхово сключи договор по Процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ към Оперативна програма „Региони в растеж”

На 29.09.2020 г. се сключи административен договор  № BG16RFOP001-3.002-0044-C01 между Община Елхово и Министерство на регионалното развитие и благоустройство по Процедура № BG16RFOP001-3.002 – Подкрепа за професионалните училища в Република България към Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., за изпълнение на проектно предложение „Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“, с. Бояново.

  Проектът е насочен към подобряване качеството на образователната среда, чрез обновяване на материалната база на училището, обособено в два обекта: учебен корпус и общежитие. В отговор на съвременните изисквания на професионалното обучение е предвидена подобряване на инфраструктурата, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и доставката на модерно ново оборудване и обзавеждане.

   Реконструкцията и модернизацията на сградите ще подобрят тяхната енергийна ефективност, както и цялостният облик на учебното заведение, което да позволява провеждане на съвременен и качествен учебен процес, по-атрактивен за настоящите и бъдещите ученици и персонал.